Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 11

    Hôm nay: 246

    Đã truy cập: 3609952

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

                                               Thực hiện nhiệm vụ giữa Hội Nông dân tỉnh với Hội Làm vườn và Trang trại
                                                                         tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020- 202
5

                                                               
 Để góp phần thực hiện mục tiêu nghị quyết 58NQ/TW ngày 5/8/2020 của bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
 Ngày 7/10/2020 Hội Nông Dân tỉnh và Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa (HVT - TH ) tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2020-2025. 
 Dự hội nghị: HVT- TH có ông Lôi Xuân Len, ủy viên ban thường vụ Hội Làm Vườn Việt Nam- CT.HVT-TH; Các đồng chí trong thường trực tỉnh hội, một số các đồng chí thường vụ tỉnh hội- CT.HVT- Nga Sơn, Đông Sơn, thị xã Nghi Sơn và giám đốc, phó giám đốc trung tâm hỗ trợ VAC trang trại. 
 Hội Nông Dân tỉnh có: Ồng Trần Bình Quân, tỉnh Ủy viên, bí thư đảng đoàn, chủ tịch hội Nông Dân tỉnh Thanh Hóa; Ông Nguyễn Đình Tuấn phó chủ tịch thường trực hội Nông Dân tỉnh; Các đồng chí thường vụ tỉnh hội và văn phòng hội nông dân. 
 Ông Lôi Xuân Len và Ông Trần Bình Quân đồng chủ trì hội nghị.
 Ông Lê Ngọc Thông Ủy viên ban thường vụ thường trực, chánh văn phòng  HVT- TH thông qua bản dự thảo ‘ Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa hội nông dân tỉnh và HVT- TH gia đoạn 2020-2025’.
 Hội nghị đã thảo luận tham gia góp ý vào bản dự thảo và chủ tịch hai đơn vị đã thực hiện việc kí kết.
 Hội nghị thống nhất cao, sau khi kí kết chương trình phối hợp hai bên sẽ triển khai đến các hội cấp dưới của hội Nông Dân tỉnh và các hội thành viên của HVT- TH; Hàng Năm có sơ tổng kết đánh giá sự phối hợp và bổ sung các nhiệm vụ cụ thể từng năm.
 Ban biên tập trang thông tin điện tử của HVT- TH xin giới thiệu toàn văn chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Hội Nông Dân tỉnh và HVT- TH giai đoạn 2020- 2025 đến cán bộ, hội viên và bạn đọc.

             HỘI NÔNG DÂN -               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc                                                                          

         TỈNH THANH HOÁ

                       *                                           Thanh Hóa, ngày 07 tháng 10 năm 2020

    Số: 175 -CTrPH/HND-HVT             

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Thực hiện nhiệm vụ giữa Hội Nông dân tỉnh với Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2020 - 2025

 

- Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Căn cứ Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045:

- Căn cứ Thông báo kết luận số 158-TB/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102 - KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới;

- Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế VAC - Trang trại, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

          - Xuất phát từ tình hình thực tế cán bộ hội các cấp, hội viên tham gia hoạt động của cả 02 tổ chức Hội; cán bộ Hội Làm vườn và Trang trại ở cơ sở có trên 40% là cán bộ Hội Nông dân.

Nhận thấy: Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa và Hội Nông dân tỉnh đều có mục tiêu chung thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực và chất lượng cuộc sống của nông dân. Do vậy, Hội Nông dân tỉnh và Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hoá thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa hai bên, giai đoạn 2020 - 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

          1. Phối hợp tổ chức ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cao vào phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế VAC - Trang trại, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

          2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa các điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế vườn trại hiệu quả, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hội vững mạnh. Phấn đấu Thanh Hóa đến năm 2030 là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, nơi người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước; đến năm 2045 là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

          II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

          1. Phối hợp nâng cao năng lực, hiệu quả cho cán bộ, hội viên:

- Phối hợp tập huấn, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ nâng cao trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hoạt động đạt hiệu quả.

- Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tập trung, giá trị gia tăng cao, sản phẩm an toàn chất lượng, có truy xuất nguồn gốc, thương hiệu; sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thân thiện môi trường; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

          2. Phối hợp chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp:

          - Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn việc cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn hộ, xây dựng mô hình nông trại sản xuất hữu cơ gắn với du lịch sinh thái cộng đồng.

          - Trên cơ sở phối hợp thực hiện các chương trình, dự án, sự liên kết trong sản xuất thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp.

          3. Phối hợp về công tác truyền thông:

          - Tuyên truyền về những gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn hộ, xây dựng mô hình nông nghiệp không chất thải, sản xuất hữu cơ, sinh thái.

- Tuyên truyền những kết quả hoạt động nổi bật của mỗi bên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Thông tin và website của hai đơn vị.

- Định kỳ trao đổi thông tin về kết quả hoạt động của mỗi bên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Triển khai, thực hiện:

- Tuyên truyền phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này trong tổ chức Hội Nông dân, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hoá trên phạm vi toàn tỉnh.

          - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo về cơ quan của hai bên.

          - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hai hội Hội Nông dân, Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị xã, thành phố hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

          - Định kỳ hàng năm, hai bên tiến hành tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp; 5 năm tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và định hướng, bổ sung những nhiệm vụ cần phối hợp tiếp theo.

          2. Kinh phí thực hiện:

          - Kinh phí xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn hộ, vườn mẫu theo đề xuất được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hoặc tùy từng loại mô hình mà Hội Nông dân tỉnh cho vay theo Quy chế hoạt động của “Quỹ hỗ trợ nông dân”.

          - Kinh phí hội nghị, triển khai, sơ kết, tổng kết hàng năm và định kỳ hai bên thống nhất theo từng hội nghị.

- Kinh phí hoạt động khác hai bên bàn bạc thống nhất.

          3. Giao Văn phòng Hội Làm vườn và Trang trại, Trung tâm hỗ trợ Nông dân Hội Nông dân tỉnh là cơ quan thường trực theo dõi, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình phối hợp này.

          

          TM. BAN THƯỜNG VỤ                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ

HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI                              HỘI NÔNG DÂN TỈNH                  

                  CHỦ TỊCH                                                              CHỦ TỊCH

 

                Đã Ký                                                                      Đã Ký

               

         

                Lôi Xuân Len                                                      Trần Bình Quân

Nơi nhận:

- Hội Nông dân Việt Nam;

- Hội Làm vườn Việt Nam;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy - UBND tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;                 

- Đảng ủy Khối CQ & DN tỉnh;

- UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Lãnh đạo Sở NN&PTNT;

- Thường trực, Thường vụ Hội Nông dân tỉnh;

- Huyện ủy 27 huyện, thị, thành phố;

- UBND 27 huyện, thị, thành phố;

- Hội Nông dân 27 huyện, thị xã, thành phố

   và Hội Nông dân cơ sở trong tỉnh;              

- Thường trực, Thường vụ Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa;

- Hội Làm vườn và Trang trại 27 huyện, thị xã, thành phố

   và Hội Làm vườn và Trang trại cơ sở trong tỉnh;

- Lưu: VP hai Hội.

           

             

 

 

           

 

 

  

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa