Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 20

    Hôm nay: 287

    Đã truy cập: 3538605

GIẤY MỜI: Sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại lần thứ nhất năm 2020

HỘI LÀM VƯỜN -TRANG TRẠI THANH HOÁ                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           CÂU LẠC BỘ CHỦ TRANG TRẠI                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số: 01-2020/CLB-GM                                                          Thanh Hoá, ngày 09 tháng 03 năm 2020

GIẤY MỜI
Sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại lần thứ nhất năm 2020

       Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại lần nhất năm 2020, với Chủ đề về “Dịch cúm gia cầm; Sâu bệnh hại cây trồng”.

       + Thành phần:
       - Thường trực Tỉnh hội;
       - Hội viên CLB Chủ Trang trại tỉnh (cá nhân, tổ chức);
       + Thời  gian: Khai mạc vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 18/03/2020.
       + Địa điểm: Số 47, Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
       Trân trọng kính mời Hội viên CLB Chủ Trang trại, đại biểu về tham dự đầy đủ./
 
Nơi nhận:                                                                                 
 - Như thành phần;                                 
 - Lưu: VP Tỉnh Hội.                                                                                    T.M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI
                                                                                                                                       CHỦ TỊCH
                                                                                                                                            (Đã ký)
 
                                                                                                                                      Lôi Xuân Len

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa