Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 24

    Hôm nay: 271

    Đã truy cập: 3538589

GIẤY MỜI: Sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại lần thứ 4/2019

HỘI LÀM VƯỜN -TRANG TRẠI THANH HOÁ                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          CÂU LẠC BỘ CHỦ TRANG TRẠI                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    Số: 04-2019/CLB-GM                                                                         
                                                                                                                                             Thanh Hoá, ngày 11 tháng 12 năm 2019
 
GIẤY MỜI
Sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại lần thứ 4/2019
 
      Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Chủ Trang trại lần 4/2019, với Chủ đề: Diễn Đàn phát triển Cây ăn quả tại Thanh Hóa.
1.Thành phần:
- Thường trực Tỉnh hội;
- Hội viên CLB Chủ Trang trại tỉnh (cá nhân, tổ chức);
- Tổng Công ty CP Công Nông Nghiệp Tiến Nông, Công ty giống cây trồng Minh Đức, Công ty TNHH CT Tây Nguyên.
- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại: Yên Định, Như Xuân, Như Thanh, Thọ Xuân, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Đông Sơn và Thiệu Hóa; 
2. Nội dung:
+ Trao đổi kỹ thuật sản xuất, kinh doanh, liên kết và kinh nghiệm về Phát triển cây ăn quả thành công.
3. Thời  gian: Khai mạc vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 20/12/2019.
4. Địa điểm: Số 47, Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
Trân trọng kính mời Hội viên CLB Chủ Trang trại, đại biểu về tham dự đầy đủ./. 
   
 Nơi nhận:                                                                                 
 - Như thành phần;                                 
 - Lưu: VP Tỉnh Hội.                                                                                                     T.M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI
                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH
 
 
                                                                                                                                                       Lôi Xuân Len
Ghi chú:
- Hội viên CLB Chủ Trang trại nhớ đóng đầy đủ hội phí;
- Hội viên nào có sản phẩm cây ăn quả cần trưng bầy, quảng bá tại Diễn đàn thì liên hệ trước với Ban chủ nhiệm CLB (ông Phạm Ngọc Bốn - số ĐT: 0972134842).
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa